s.

lists, arena;
court of justice;
gallery, saloon;
exhibition;
scene, spectacle.

adj.

ἁγωνιστήριον locus certaminis θέατρον theatrum, spectaculum βουλευτήριον praetorium, concio. Տեղի հանդիսի. ատեան. մրցարան. ասպարէս, տեսարան. տեսլարան. ժողովարան. խորհրդարան. ժողով.

Հանդիսարանացն իրաւանց։ Հանդիսարան քում յաղթանակի. (Նար. ՟Ա. ՟Հ՟Դ։)

Սիոնդ հին՝ հանդիսարան տեսանողաց։ Շար.։

Սիոն հանդիսարան սրբոց. (Վանակ. յոբ.։)

Մի՛ ոք արտաքս գտցի ի հանդիսարանէս. (Ոսկ. ի զաքէոս.։)

Ժողովեալ ամենայն իմաստնոց քաղաքին ի նշանաւոր տեղւոջ, եւ յովհաննէս եկն ի հանդիսարանն. (Վրք. ոսկ.։)

ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՆ. δικαστήριον judicium, senatus. Դատարան. ատեան ծերակուտի.

Առաջին արդ հանդիսարան լինիցի մեզ հասարակաց ամենեցուն ... դատել զայնոսիկ՝ որք յայլոց հանդիսարանացն փախչին. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Եթէ ածեալ ի հանդիսարանն՝ պարտապան իցէ, մահուամբ կատարեսցի։ Եթէ պարտապան ոք իցէ ի գաւառապետացն, հանդիսարանն առնէ զընտրութիւնն։ Ի հանդիսարանն մուծանելով, պատուհասիցէ զնա հանդիսարանն. (անդ. ՟Ժ՟Ա։)

ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՆ. Ընդունարան եւ նպատակ խորհրդոյ մեծի կամ հանդիսի. եւ Հանդիսացուցիչ. հանդիսադիր.

Մարգարէից հանդիսարան, եւ գրաւական կենաց մարդկան՝ մարիամ աստուածամայր. (Շար.։)

Մարգարէից հանդիսարան, մարտիրոսաց պսակ (սուրբ խաչ). (Անյաղթ բարձր.։)

Հանդիսարանն նահատակաց, խրախոյսն համբերողաց. (Նար. մծբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հանդիսարան հանդիսարանք
accusatif հանդիսարան հանդիսարանս
génitif հանդիսարանի հանդիսարանաց
locatif հանդիսարանի հանդիսարանս
datif հանդիսարանի հանդիսարանաց
ablatif հանդիսարանէ հանդիսարանաց
instrumental հանդիսարանաւ հանդիսարանաւք