vn.

to ripen, to grow ripe;
— պալարի, to come or draw to a head, to gather, to suppurate.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հասունանամ
դու հասունանաս
նա հասունանայ
մեք հասունանամք
դուք հասունանայք
նոքա հասունանան
Imparfait
ես հասունանայի
դու հասունանայիր
նա հասունանայր
մեք հասունանայաք
դուք հասունանայիք
նոքա հասունանային
Aoriste
ես հասունացայ
դու հասունացար
նա հասունացաւ
մեք հասունացաք
դուք հասունացայք
նոքա հասունացան
Subjonctif
Présent
ես հասունանայցեմ
դու հասունանայցես
նա հասունանայցէ
մեք հասունանայցեմք
դուք հասունանայցէք
նոքա հասունանայցեն
Aoriste
ես հասունացայց
դու հասունասցիս
նա հասունասցի
մեք հասունասցուք
դուք հասունասջիք
նոքա հասունասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հասունանար
դուք մի՛ հասունանայք
Impératif
դու հասունացի՛ր
դուք հասունացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հասունասջի՛ր
դուք հասունասջի՛ք