ՀԱՍՏԱԲԵՍՏԱԳՈՅՆ ՀԱՍՏԱԲԵՍՏԵԱԼ. cf. ՀԱՍՏԱԲԵՍՏԱԳՈՅՆ. իբր Ամրագոյն. սերտագոյն. տոկուն. ուժեղակ. դիմացկուն.

Մնայ տակաւին այգին հաստաբեստագոյնն շառաւիղօք ընդդիմակաց եղեալ ձմերանին. (Աթ.։)

Զգեղարդն ի յաջ բազուկն ընկեցեալ հաստաբեստեալ. (Ուռպ.։)