vn.

to be confirmed, strengthened, to take root in.

չ.

ՀԱՍՏԱՏԱՆԱԼ. Հաստատուն լինել. հաստատիլ. պնդիլ.

Ի լինելութիւն արարածոցն հրամայէր հաստատանալ։ Զհաստատութիւն երկնից՝ ո երեւի մեզ ջրեղէն, հրամայեաց հաստատանալ (կամ հաստանալ). (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հաստատանամ
դու հաստատանաս
նա հաստատանայ
մեք հաստատանամք
դուք հաստատանայք
նոքա հաստատանան
Imparfait
ես հաստատանայի
դու հաստատանայիր
նա հաստատանայր
մեք հաստատանայաք
դուք հաստատանայիք
նոքա հաստատանային
Aoriste
ես հաստատացայ
դու հաստատացար
նա հաստատացաւ
մեք հաստատացաք
դուք հաստատացայք
նոքա հաստատացան
Subjonctif
Présent
ես հաստատանայցեմ
դու հաստատանայցես
նա հաստատանայցէ
մեք հաստատանայցեմք
դուք հաստատանայցէք
նոքա հաստատանայցեն
Aoriste
ես հաստատացայց
դու հաստատասցիս
նա հաստատասցի
մեք հաստատասցուք
դուք հաստատասջիք
նոքա հաստատասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաստատանար
դուք մի՛ հաստատանայք
Impératif
դու հաստատացի՛ր
դուք հաստատացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաստատասջի՛ր
դուք հաստատասջի՛ք