s.

fields, country;
seed or sowing-time, tillage, ploughing.

s.

σπόρος semen եւ ἅρουρα agger. (լծ. ընդ հյ. արօր. արտորայք. եւ յն. ա՛րուրա ) Ցան։ վարուցան. սերմն. եւ արտ. որպէս յն. սփօ՛ռօս.

Խայծեսցի խաղող ի հարաւունս։ Յորժամ զպտուղ ունկնդրութեան հայցիցէ, հարաւունս կոչէ. (Ամովս. թ՝. 13։ Ոսկ. մ. ՟Բ. 22։)

Զկալ եւ զհունձս. եւ զորթ եւ զհնձան, եւ զհարաւունս. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 11։)