s.

tax-gathering, collection of taxes.

s.

Պահանջելն զհարկս. պահանջումն հարկաց.

Ծանրաբեռա հարկապահանջութեամբ։ Նեղեալք ի վտանգից եւ ի հարկապահանջութենէ։ Հարկապահանջութեամբ խոշտանկէին, կամ խոշտանգէր դառն հարկապահանջութեամբ։ Զպէսպէս նեղութիւնս եւ զհարկապահանջութիւնս. (Արծր.։ Ի գիրս խոսր.։ Ղեւոնդ.։ Երզն. մտթ.։)

Խափանեսցէ զմահուն հարկապահանջութիւն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարկապահանջութիւն հարկապահանջութիւնք
accusatif հարկապահանջութիւն հարկապահանջութիւնս
génitif հարկապահանջութեան հարկապահանջութեանց
locatif հարկապահանջութեան հարկապահանջութիւնս
datif հարկապահանջութեան հարկապահանջութեանց
ablatif հարկապահանջութենէ հարկապահանջութեանց
instrumental հարկապահանջութեամբ հարկապահանջութեամբք