vn.

to become powerful, to be predominant, to domineer, to lord it, to rule over, to reign;
to get or grow rich, to prosper, to thrive;
to abound;
— զբարեպաշտութիւն, to be rich in piety, to be very pious.

չ.

πλουτέω, δυναστεύω ditesco, dominor, impero. Մեծանալ, ճոխանալ. զօրանալ. իշխել. տիրել. բռնակալել. հարուստնալ, մեծնալ, ափ ձգել, տիրել.

Հարստացեալ տիրէ ի վերայ երկոցունցն եւս. (Խոր. ՟Ա. 5։)

Շինէ զեգիպտոս, եւ անդ հարստանան ազգապետաբար. (Արծր. ՟Ա. 1։)

Հարստացեալ փառաւորեալ է կոչմամբն աստուծոյ. (Յհ. կթ.։)

Պայազատեաց զթագաւորութիւնն աղկետաս. որ ութուտասն ամ հարստացաւ, եւ եթող ամինտայ զհարստութիւնն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ոչ ապականացու եւ այլայլելի բնութիւնս, այսինքն եղականքս հարստասցի էապէս զանփոփոխութիւն։ Ոչ մեք զնորայսն հարստացաք։ Զմէ՞ անպատշաճ ասես աստուծոյ զտնանկութիւնն, որով աշխարհ հարստանայ զբարեպաշտութիւնն. որով աղքատացաւ բանսարկուն հարստացեալն զմոլորութիւն. (Պրպմ. (ուր հյց. խնդ. է ոճ յն. որպէս թէ լինէր ըստ հյ. յարստանալ. իսկ յն. փարթամանալ))

Աղքատութեան նորա են, զի մեք նոքօք հարստասցուք. (Աթ. ՟Ա։)

Հարստանաս մեծապէս ընդ տալն. (Նար. ՟Լ՟Ա։)

Կարէին իբրու զքեզ հարստանալ. (Սարգ. յուդ. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հարստանամ
դու հարստանաս
նա հարստանայ
մեք հարստանամք
դուք հարստանայք
նոքա հարստանան
Imparfait
ես հարստանայի
դու հարստանայիր
նա հարստանայր
մեք հարստանայաք
դուք հարստանայիք
նոքա հարստանային
Aoriste
ես հարստացայ
դու հարստացար
նա հարստացաւ
մեք հարստացաք
դուք հարստացայք
նոքա հարստացան
Subjonctif
Présent
ես հարստանայցեմ
դու հարստանայցես
նա հարստանայցէ
մեք հարստանայցեմք
դուք հարստանայցէք
նոքա հարստանայցեն
Aoriste
ես հարստացայց
դու հարստասցիս
նա հարստասցի
մեք հարստասցուք
դուք հարստասջիք
նոքա հարստասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հարստանար
դուք մի՛ հարստանայք
Impératif
դու հարստացի՛ր
դուք հարստացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հարստասջի՛ր
դուք հարստասջի՛ք