va.

to drive in, to thrust down, to push, to fix, to establish, to consolidate;
to tie tight.

ն.

Հարմամբ զնստուցանել, կամ ի հարուստ մի խորութիւն մխել. վարսել. եւ Պնդել. զօդել.

Հարստեսցուք զկայմն. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Դ։)

Յերկիր զնա հարստէր։ Թափանցանց ընդ թիկունսն յայնկոյս յերկիր հարստէր. (Յհ. կթ.։)

Զանազան զբաղմամբք իբ անլոյ կապանօք հարստեալք. (Պիտ.։)

Բազում կապանօք հարստէ (մամոնայն). (Ոսկ. մ. ՟Ա. 9։ յն. շրջապատել։)

Միաւորեցի զքեզ ընդ իս, եւ ընդ իս հարստեցի. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. յն. զօդել։)

Ո՞վ ետես կապեալ եւ հարստեալ զյովանակ զգնդակէ, եւ զնա ոչ խլեալ. (Ոսկ. ես.։)