s.

inquisitiveness.

s.

Հարցումն առ ի գիտելոյ եւ փորձելոյ.

Փորձպետին հարցագիտութիւն. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարցագիտութիւն հարցագիտութիւնք
accusatif հարցագիտութիւն հարցագիտութիւնս
génitif հարցագիտութեան հարցագիտութեանց
locatif հարցագիտութեան հարցագիտութիւնս
datif հարցագիտութեան հարցագիտութեանց
ablatif հարցագիտութենէ հարցագիտութեանց
instrumental հարցագիտութեամբ հարցագիտութեամբք