va.

to interrogate, to question, to examine, to inquire.

ն.

Հարցափորձ առնել. հարցմամբ փորձել. հարցաքննել. հարցաբանել. եւ Բաղդատել քննութեամբ. զննել. հետաքննել.

Զամենայն իսկ զերեւոյթսն շուրջ հարցափորձեա՛. (Ոսկ. մրգր. ՟Բ։)

Քաջ հարցափորձեաց. (Ճ. ՟Գ.։)

Ոչինչ օգտեցաւ՝ յորոց հարցափորձեաց. (Կիւրղ. ղկ.։)

Զկուսական յղացումն ոչ հարցափորձել. (Աթ.։)

Նուաստանամ, հարցափորձեալ ի տեառնէ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Զիս որ թէ բիւր հարցափորձիմ, բարեաց մասունք ոչ երեւին. (Յիսուս որդի.։)

Ո՞վ է դա. (հեգնէ հարցափորձելով. Լծ. կոչ.։)

Ի մերձ առ իրեարս հարցափորձելոց. (Պիտ.։)

Որք համագոյք են, ոչ ընդ միմեանս հարցափորձին գոյացութեամբ. վասն զի ո ոք ընդ միմեանս հարցափորձէ գոյացութեամբ զպետրոս եւ զպօղոս. (Դամասկ.։)