s.

small beam.

ՀԵԾԱՆ. ՀԵԾԱՆԱԿ. δοκίς trabecula. Գերանաձեւ լոյս երեւեալ յօդս. (զոր եւ մեզ եղեւ տեսանել ի հռովմ ընդ երեկս, յամի տեառն 1816)

Վարսաւորքն, եւ հեծանակքն (կամ հեծանքն), եւ գուպարքն. (Բրս. ծն.։)