vn.

cf. Հեղգանամ.

չ.

ՀԵՂԳԱՄ ῤᾳθυμέω, ἁμελέω, ὐστερέω desideo, segniter ago, negligo եւ այլն. որ եւ ՀԵՂԳԱՆԱԼ. Պղերգանալ. ծուլանալ. դանդաղիլ. յուլանալ. կասիլ. անտես առնել. ծուլնալ, տնտնալ, ծանտր շարժիլ, անհոգ ըլլալ.

Ընդէ՞ր հեղգայք։ Ե՛կ է՛ջ առ իս, եւ մի՛ հեղգար։ Հեղգասցի առնել զզատիկն։ Ինձ քա՛ւ լիցի հեղգալ առ ի չառնելոյ աղօթս վասն ձեր. Հեղգացեալք յայնպիսի փրկութենէ. (Ծն. ՟Խ՟Բ. 1։ ՟Խ՟Ե. 9։ Թուոց. ՟Թ. 13։ ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 23։ Եբր. ՟Բ. 3։)

Մի՛ հեղգասցուք ի հանդիսիցն։ Ի հեղգացելոցն դատաստան. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

Մշակ հեղգացեալ. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Ընդէ՞ր բնաւ յետին ժամանակօքս եկն այցելութիւն առնել փրկութեանս մերոյ՝ հեղգացեալ զառաջին ժամանակօքն։ Զմերոյ փրկութեան, զոր չէ պարտ հեղգալ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7. 17։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հեղգամ
դու հեղգաս
նա հեղգայ
մեք հեղգամք
դուք հեղգայք
նոքա հեղգան
Imparfait
ես հեղգայի
դու հեղգայիր
նա հեղգայր
մեք հեղգայաք
դուք հեղգայիք
նոքա հեղգային
Aoriste
ես հեղգացայ
դու հեղգացար
նա հեղգացաւ
մեք հեղգացաք
դուք հեղգացայք
նոքա հեղգացան
Subjonctif
Présent
ես հեղգայցեմ
դու հեղգայցես
նա հեղգայցէ
մեք հեղգայցեմք
դուք հեղգայցէք
նոքա հեղգայցեն
Aoriste
ես հեղգացայց
դու հեղգասցիս
նա հեղգասցի
մեք հեղգասցուք
դուք հեղգասջիք
նոքա հեղգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հեղգար
դուք մի՛ հեղգայք
Impératif
դու հեղգացի՛ր
դուք հեղգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հեղգասջի՛ր
դուք հեղգասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հեղգամիտ

Voir tout