s.

Հեղձուցանելն, հեղձումն.

Խեղդիւք եւ հեղձուցմամբ քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեղձուցումն հեղձուցմունք
accusatif հեղձուցումն հեղձուցմունս
génitif հեղձուցման հեղձուցմանց
locatif հեղձուցման հեղձուցմունս
datif հեղձուցման հեղձուցմանց
ablatif հեղձուցմանէ հեղձուցմանց
instrumental հեղձուցմամբ հեղձուցմամբք