adv.

easily, with ease, naturally;
conveniently, comfortably.

adv.

(ի Հեշտի բառէն) Հեշտիւ. հեշտաւ. հեշտաբար. դիւրաւ. դիւրութեամբ.

Դիւրաբար հերձի, հեշտեաւ խորտակի. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Մարդ մահկանացու, որ ոչ գիտէ, եթէ օ՞րն արդարեւ հեշտեաւ կատարի ի վերայ նորա, կամ գիշերն. (Սարգ. յկ. ՟Ժ։)

Հեշտեաւ կարէ ոք արհամարհել զինչս. (Բրսղ. մրկ.։)

Ոչ հեշտեաւ ընկալաւ զնա (զբան նորա). (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12։)