s.

telegraph.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեռագրատուն հեռագրատունք
accusatif հեռագրատուն հեռագրատունս
génitif հեռագրատան հեռագրատանց
locatif հեռագրատան հեռագրատունս
datif հեռագրատան հեռագրատանց
ablatif հեռագրատանէ հեռագրատանց
instrumental հեռագրատամբ հեռագրատամբք