vn.

to be founded, established, built.

չ.

θεμελιόομαι fundir. Հիմնիլ. հաստատիլ ի վերայ հիման կամ որպէս զհիմն. հիմն լինել, դնիլ.

Եկեղեցեաց հիմնանալ։ Եկեղեցիք հիմնացեալ գոն. (Աթ. խչ.։ Կիւրղ. կուս.։)

Զհիմնացեալսն, որ են առաքեալքն եւ մարգարէքն. (Ագաթ.։)

Երկոտասան քարանցն հիմնացելոց. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

ի հաստատութիւն յուսոյդ հիմնացեալ անսասանելի։ Որ ի բան քո զօրեղ հիմնացեալ ունիս զամենայնսն. (Նար. ՟Ժ՟Թ. ՟Կ՟Գ։)

Հիմնացեալ հաւատով. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Աւանդութեամբ հարցն առ մեզ հաստատեալ հիմնանայ. (Կանոն.։)

Յորոյ վերայ երկիրս հիմնացեալ հաստատեալ է. (Կիւրղ. ծն.։)

ՀԻՄՆԱՑԵԱԼ՝ դնի եւ իբր Հիմնացուցեալ.

Զամբիծ հաւատս հիմնացեալ հաստատեաց. (Յհ. կթ.։)

Զոր ի սինա հիմնացեալ արմատացոյց ի միտսն մովսէսի. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հիմնանամ
դու հիմնանաս
նա հիմնանայ
մեք հիմնանամք
դուք հիմնանայք
նոքա հիմնանան
Imparfait
ես հիմնանայի
դու հիմնանայիր
նա հիմնանայր
մեք հիմնանայաք
դուք հիմնանայիք
նոքա հիմնանային
Aoriste
ես հիմնացայ
դու հիմնացար
նա հիմնացաւ
մեք հիմնացաք
դուք հիմնացայք
նոքա հիմնացան
Subjonctif
Présent
ես հիմնանայցեմ
դու հիմնանայցես
նա հիմնանայցէ
մեք հիմնանայցեմք
դուք հիմնանայցէք
նոքա հիմնանայցեն
Aoriste
ես հիմնացայց
դու հիմնասցիս
նա հիմնասցի
մեք հիմնասցուք
դուք հիմնասջիք
նոքա հիմնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հիմնանար
դուք մի՛ հիմնանայք
Impératif
դու հիմնացի՛ր
դուք հիմնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հիմնասջի՛ր
դուք հիմնասջի՛ք