adj.

Որպէս Հիւթական.

Ի կառս հիւթեղէն ձեռացդ. (Լմբ. պտրգ.։)

Եւ որպէս Հիւթեղ.

Զի թէ հիւթեղէն ոչ իցէ, արկանել աղբ առ ի սնունդ եւ պարարտութիւն. (Սարկ. քհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հիւթեղէն հիւթեղէնք
accusatif հիւթեղէն հիւթեղէնս
génitif հիւթեղինի հիւթեղինաց
locatif հիւթեղինի հիւթեղէնս
datif հիւթեղինի հիւթեղինաց
ablatif հիւթեղինէ հիւթեղինաց
instrumental հիւթեղինաւ հիւթեղինաւք