adv.

cf. Հոգեպէս.

adv.

Հոգեւոր օրինակաւ. ըստ հոգւոյ. հոգեպէս. հոգեւորաբար.

Ոչ իմացաւ հոգեւորապէս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 23։)

Հոգեւորապէս նորոգեսցուք. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Պաշտօն աղօթիցն հոգեւորապէս կատարեսցի. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Քանի՞ եւս ունի բարեգործել հոգեւորապէս՝ դարձելոցն առ նաֆ նովին բնութեամբ. (Իգն.։)

Նշանակէ մարիամ զայնոսիկ՝ որ հոգեւորապէս ընդունին զքրիստոս. (Մեկն. ղկ.։)