adj.

earth-born.

cf. ՀՈՂԱԾԻՆ.

Ասաց ստեղծիչն հողածնիցելոյն (ադամայ). (Յհ. իմ. երեւ.։)

Անհիւթականն հողանիւթ գոլով, զի զհողածնեալքս հօրն ընծայեսցէ աստուածորդին. (Շար.։)

Ի տեսողէդ պարսաւիմ, եւ ի հողածնելոցս երանիմ. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Զի՞նչ է մարդ, կամ որդի մարդոյ ... զի ոչ՝ հողածնելոցս զվայելս երկրի բաւական համարեցար, այլեւ զերկնիցդ փառս խոստացար. (Լմբ. սղ.։)