va.

to be reduced to earth, to return to dust.

չ.

Հող լինել. ի հող դառնալ. հողադարձիլ.

(Օձք) յերկրէ կերակրին, եւ ի նմա բնակեն, եւ անդրէն ի նոյն շրջեալ հողանան. Եզնիկ.։

Հողանայ պատկեր բարերար ստեղծողիդ։ Հողացեալ մարմինք մարդկան նորոգին. (Շար.։)

Ի ձեռն անիծիցն հողացաւ։ Ոսկերք հողացեալք նորոգեսցին. (Արծր. ՟Ա. 1։ Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հողանամ
դու հողանաս
նա հողանայ
մեք հողանամք
դուք հողանայք
նոքա հողանան
Imparfait
ես հողանայի
դու հողանայիր
նա հողանայր
մեք հողանայաք
դուք հողանայիք
նոքա հողանային
Aoriste
ես հողացայ
դու հողացար
նա հողացաւ
մեք հողացաք
դուք հողացայք
նոքա հողացան
Subjonctif
Présent
ես հողանայցեմ
դու հողանայցես
նա հողանայցէ
մեք հողանայցեմք
դուք հողանայցէք
նոքա հողանայցեն
Aoriste
ես հողացայց
դու հողասցիս
նա հողասցի
մեք հողասցուք
դուք հողասջիք
նոքա հողասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հողանար
դուք մի՛ հողանայք
Impératif
դու հողացի՛ր
դուք հողացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հողասջի՛ր
դուք հողասջի՛ք