va.

to make proud, to puff up, to inflate, to render haughty.

ն.

ἑξαίρω extollo, effero. Տալ հպարտանալ. փքացուցանել. հպարտս առադրել. ամբառնալ զսիրտն. տե՛ս (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 29։ ՟Ժ՟Թ. 10։ ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Է. 19։ ՟Ա. Կոր. ՟Ը. 1։)

Ոչ հպարտացոյց զնա սպայ զօրաց բազմաց. (Կոչ. ՟Բ։)

Զսա հպարտացուցանէ, թէ նմա՛ է պարտ քեզ խոնարհել. (Մանդ. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հպարտացուցանեմ
դու հպարտացուցանես
նա հպարտացուցանէ
մեք հպարտացուցանեմք
դուք հպարտացուցանէք
նոքա հպարտացուցանեն
Imparfait
ես հպարտացուցանեի
դու հպարտացուցանեիր
նա հպարտացուցանէր
մեք հպարտացուցանեաք
դուք հպարտացուցանեիք
նոքա հպարտացուցանեին
Aoriste
ես հպարտացուցի
դու հպարտացուցեր
նա հպարտացոյց
մեք հպարտացուցաք
դուք հպարտացուցէք
նոքա հպարտացուցին
Subjonctif
Présent
ես հպարտացուցանիցեմ
դու հպարտացուցանիցես
նա հպարտացուցանիցէ
մեք հպարտացուցանիցեմք
դուք հպարտացուցանիցէք
նոքա հպարտացուցանիցեն
Aoriste
ես հպարտացուցից
դու հպարտացուսցես
նա հպարտացուսցէ
մեք հպարտացուսցուք
դուք հպարտացուսցջիք
նոքա հպարտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հպարտացուցաներ
դուք մի՛ հպարտացուցանէք
Impératif
դու հպարտացո՛
դուք հպարտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հպարտացուցանիջիր
դուք հպարտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հպարտացուսջի՛ր
դուք հպարտացուսջի՛ք