s.

ՀՌՉԱԿՈՒԹԻՒՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄՆ. Հռչակաւորութիւն. հռչակելն.

Ըստ հոյակապ անուանակիր հռչակութեան. (Յհ. կթ.։)

Եդիր զիս ի հռչակումն ազգաց (այսինքն ի բամբասանս). (Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հռչակութիւն հռչակութիւնք
accusatif հռչակութիւն հռչակութիւնս
génitif հռչակութեան հռչակութեանց
locatif հռչակութեան հռչակութիւնս
datif հռչակութեան հռչակութեանց
ablatif հռչակութենէ հռչակութեանց
instrumental հռչակութեամբ հռչակութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարեհռչակութիւն, ութեան

Voir tout