adj.

fiery, igneous;

fig.

spiritual, celestial, divine.

adj.

ἕμπυρος, ἑμπύριος igneus, ignitus, caelestis. Ի բնէ հրեղէն. հրանիւթ. լուսեղէն, զուարթուն. հրեշտակային. եւ Աստուածային.

Հոյլք անմարմնոցն հրաբուն սեռիցն։ Հողեղէնքս ընդ հրաբուն սեռիցն. (Շար.։)

Ի ձեռն նոցին իսկ հրաբուն զօրացն. (Դիոն. առ տիտ.։)

Հրաբուն զօրութեանցն դասք սպասաւորեալ. (Կիւրղ. ղկ.։)

Հրաբուն հրեշտակք. (Մեկն. ղկ.։)

Զհողեղէնս ի հրաբուն մերձեցոյց սեռս. (Խոր. հռիփս.։)

Բանն մարմնացեալ զհրաբուն փառացն էական ճառագայթ անդանօր փայլեցոյց. (Խոր. վրդվռ.։)