s.

Նմանութիւն հրեղինաց.

Երգեմք ընդ հոյլս հոգեղէնս հրազանութեամբ. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրազանութիւն հրազանութիւնք
accusatif հրազանութիւն հրազանութիւնս
génitif հրազանութեան հրազանութեանց
locatif հրազանութեան հրազանութիւնս
datif հրազանութեան հրազանութեանց
ablatif հրազանութենէ հրազանութեանց
instrumental հրազանութեամբ հրազանութեամբք