va.

to arm or furnish with fire;

fig.

to inflame, to kindle.

ն.

Հրով սպառազինեալ. հրեղէն լեզուօք եւ զօրութեամբ վառել ի հոգեւոր մրցանս.

Ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն։ Հրազինել զընտրեալ զդասս առաքելոցն։ Աստուածազարդ հրազինեաց զսուրբ զառաքեալսն. (Շար.։)

Հրազինեաց զնոսա ի լեզուս հրանիւթս. (Լմբ. հանգ.։)