adj.

fire-like, flame-shaped;

s.

— դասք or հրակերպեանք, angels.

cf. ՀՐԱԿԵՐՊ.

Ի հրակերպեան ճառագայթսն. (Յճխ. ՟Բ։)

Ընդ հրակերպեան դասուցն. (Շար.։)

Հրակերպեան սերոբէք. (Մաշտ.։)

Այսօր ցնծացան պարունակք հրակերպեան զուարթնոցն. (Շ. տաղ.։)