va.

to make, build or construct wonderfully well.

ն.

Հրաշալի օրինակաւ կերտել, յօրինել.

Զայսպիսի կարծրութիւն նիւթոյ՝ ո՛րպիսեաց իրաց պատրաստութիւն հրաշակերտեաց. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Երաստոյ վիմօք զնա հրաշակերտեալ. (Յհ. կթ.։)

Բազում ծախիւք հրաշակերտէ շինուածս։ Հրաշակերտէ զեկեղեցին զարմանագործ արուեստիւ. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Ի սկզբանէ արար աստուած զերկինն հրեղէն, եւ ի նմա հրաշակերտեաց զհրեշտակս տասնեակ դասուք. (Մխ. այրիվ.։)