va.

to inflame, to set on fire, to burn;
to make red hot, to ignite.

ն.

Ի հուր փոխարկել. շանթացուցանել. կրակ դարձընել.

Հրացուցանել զկօշիկսն պղնձիս. (Ճ. ՟Ա.։)

Կայծակունս արծարծանէ, այսինքն հրացուցանէ. (Գէ. ես.։)

Վտակք երկոտասան աղբերս քարոզութեան զջուրսն մկրտութեան աւազանին հրացուցին. (Փարպ.։)

Հրացուցեալ, եւ չայլայլեալ զհրեշտակն ի մորենւոջն. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հրացուցանեմ
դու հրացուցանես
նա հրացուցանէ
մեք հրացուցանեմք
դուք հրացուցանէք
նոքա հրացուցանեն
Imparfait
ես հրացուցանեի
դու հրացուցանեիր
նա հրացուցանէր
մեք հրացուցանեաք
դուք հրացուցանեիք
նոքա հրացուցանեին
Aoriste
ես հրացուցի
դու հրացուցեր
նա հրացոյց
մեք հրացուցաք
դուք հրացուցէք
նոքա հրացուցին
Subjonctif
Présent
ես հրացուցանիցեմ
դու հրացուցանիցես
նա հրացուցանիցէ
մեք հրացուցանիցեմք
դուք հրացուցանիցէք
նոքա հրացուցանիցեն
Aoriste
ես հրացուցից
դու հրացուսցես
նա հրացուսցէ
մեք հրացուսցուք
դուք հրացուսցջիք
նոքա հրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հրացուցաներ
դուք մի՛ հրացուցանէք
Impératif
դու հրացո՛
դուք հրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հրացուցանիջիր
դուք հրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հրացուսջի՛ր
դուք հրացուսջի՛ք