s.

proof by fire.

s.

Փորձ հրով.

Առնես հրափորձութեամբ զքննութիւն. (որդւոց մարդկան. Շար.։)

Եւ Փորձեալն գոլ հրով.

Ի ջեռեալ հրափորձութիւն սերոբէիցն. (Նչ. եզեկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրափորձութիւն հրափորձութիւնք
accusatif հրափորձութիւն հրափորձութիւնս
génitif հրափորձութեան հրափորձութեանց
locatif հրափորձութեան հրափորձութիւնս
datif հրափորձութեան հրափորձութեանց
ablatif հրափորձութենէ հրափորձութեանց
instrumental հրափորձութեամբ հրափորձութեամբք