s.

compass or reach of voice, distance to which the human voice can reach.

s.

ՁԱՅՆԱՀԱՍ որ եւ ՁԱՅՆԸՆԿԷՑ. Միջոց իբր մղոնաչափ տեղւոյ, ցոր վայր կարէ հասանել ձայն մարդոյ.

Մղոնն ֆարսանգն է, զոր ձիընթաց մի ոմանք անուանեն, եւ այլք ձայնահաս. (Երզն. մտթ.։)