s.

որ եւ ՁԱՅՆԱՏՐՈՒԹԻՒՆ. (գրի եւ Ձայնատութիւն) Տալն զձայն. ձայնարձակութիւն. հնչիւն. հնչումն.

Եւ է լիւնն թանձր, եւ ղատիւըն նօսր ի ձայնատուութիւնս։ Որ սոքօք խօսի, է ղատինացի ձայնատուութիւն. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձայնատուութիւն ձայնատուութիւնք
accusatif ձայնատուութիւն ձայնատուութիւնս
génitif ձայնատուութեան ձայնատուութեանց
locatif ձայնատուութեան ձայնատուութիւնս
datif ձայնատուութեան ձայնատուութեանց
ablatif ձայնատուութենէ ձայնատուութեանց
instrumental ձայնատուութեամբ ձայնատուութեամբք