vn.

to utter a cry, to cry, to shout, to call out;
to speak to, to address.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Ձայն արկանել. բարբառ արձակել. գոչել.

Յայտ յանդիման ձայնարկեաց առ մեծ հրապարակին, եւ ասէ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Ձայնարկեալ (կամ ձայն արկեալ) կենարարին աստուածային բարբառով. (Շար.։)