vn.

to belch, to eruct.

չ.

ՁԳՌՏԱԼ. նոյն եւ ռմկ. Ձգեռտ կրել. ործալ. զգայռել.

Ի վերայ սեղանոյն ձգռտայր. (Մարթին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ձգռտամ
դու ձգռտաս
նա ձգռտայ
մեք ձգռտամք
դուք ձգռտայք
նոքա ձգռտան
Imparfait
ես ձգռտայի
դու ձգռտայիր
նա ձգռտայր
մեք ձգռտայաք
դուք ձգռտայիք
նոքա ձգռտային
Aoriste
ես ձգռտացի
դու ձգռտացեր
նա ձգռտաց
մեք ձգռտացաք
դուք ձգռտացէք
նոքա ձգռտացին
Subjonctif
Présent
ես ձգռտայցեմ
դու ձգռտայցես
նա ձգռտայցէ
մեք ձգռտայցեմք
դուք ձգռտայցէք
նոքա ձգռտայցեն
Aoriste
ես ձգռտացից
դու ձգռտասցես
նա ձգռտասցէ
մեք ձգռտասցուք
դուք ձգռտասջիք
նոքա ձգռտասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ձգռտար
դուք մի՛ ձգռտայք
Impératif
դու ձգռտա՛
դուք ձգռտացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու ձգռտասջի՛ր
դուք ձգռտասջի՛ք