s.

tension, extension, tendency;
distension, lengthening, erection, expansion;
— ջղաց, tension of the nerves, convulsion.

s.

ՁԳՏՈՒՄՆ կամ ՁԿՏՈՒՄՆ. Ձգտիլն՝ ըստ ամենայն առման.

Բանիս ձգտումն։ Ձկտումն իրի, կամ մեքենայից. (Նար. մծբ.։ Յհ. կթ.։)

Թօթափումն, եւ ձկտումն եւ սոսկումն սրտի. (Նաւում. ՟Բ. 10։)

Յօրանջեն, եւ ձկտումն առնեն զհիւանդացեալ մանկամբ. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձգտումն ձգտմունք
accusatif ձգտումն ձգտմունս
génitif ձգտման ձգտմանց
locatif ձգտման ձգտմունս
datif ձգտման ձգտմանց
ablatif ձգտմանէ ձգտմանց
instrumental ձգտմամբ ձգտմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ջլաձգտումն, ման

Voir tout