pron.

yourself, you yourself;

adv.

personally;
դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, judge of it yourselves.

adv.

ՁԵԶԷՆ ՁԵԶՈՅՆ. αὑτοί ὐμεῖς, ἑν ὐμῖν αὑτοῖς vos ipsi, ex vobis, de vobis. Դուք ի ձէնջ, կամ ջէօք, անձամբ անձին, դուք ինքնին. ձեզնէ, ձեզմէ, ձեզմով, դուք ինքիրմէն.

Դուք ձեզէն երթա՛յք ժողովեցէ՛ք ձեզ յարդ. (Ել. ՟Ե. 11։)

Դուք ձեզէն իսկ գիտէք. (Գծ. ՟Ժ՟Թ. 25։)

Դուք ձեզէն տո՛ւք զիրաւդ. (՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 13։)

Որպէս եւ դուք իսկ ձեզէն վկայեցէք. (Եզնիկ.։)

Զձերն բեզէ՛ն տեսէք. (Յհ. կթ.։)

Ձեզոյն զձեզ ճանաչելով. (Փիլ. յովն.։)

Ձեզոյն լայնեալ տոհմականս բազմացուսջիք. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։)