s.

work of hands, manual labour, trade, calling.

s.

Ձեռագործ. ճարտարութիւն.

Զձեռագիտութիւն կռոցն յամօթ առնել. (Գէ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձեռագիտութիւն ձեռագիտութիւնք
accusatif ձեռագիտութիւն ձեռագիտութիւնս
génitif ձեռագիտութեան ձեռագիտութեանց
locatif ձեռագիտութեան ձեռագիտութիւնս
datif ձեռագիտութեան ձեռագիտութեանց
ablatif ձեռագիտութենէ ձեռագիտութեանց
instrumental ձեռագիտութեամբ ձեռագիտութեամբք