s.

manuscript, hand-writing;
bond, obligation, bill, note;
signature.

s.

ՁԵՌԱԳԻՐ կամ ՁԵՌՆԱԳԻՐ. χειρόγραφον chirographum, manuscriptum ὐπογραφή subscriptio. (իսկ ածակ. χειρόγραφος manuscriptus ). Ձեռամբ գրեալ կամ ստորագրեալ գիր, թուղթ, մուրհակ. յետկար. գիր ձեռին. ստորագրութիւն. դատակնիք. ձեռացագիր.

Ջնջեաց զձեռագիր մերոյ հակառակութեանն. (Կող. ՟Բ. 14։)

Ձեռագիր յանցանաց, կամ պարտեացն ադամայ. (Յհ. իմ.։ Շ։ Իգն.։ Սարգ.։)

Որ է նշանակ ասէ, իմ ձեռագիր։ Իւր ձեռագրով զողջոյնս տայ. (Ոսկ. ՟բ. թես. եւ Ոսկ. կող.։)

Ընդ կայսերական ձեռագրիւն. (Յհ. կթ.։)

Տամ ձեռագիր ՟Ավ որ ոչ ընդդիմանամ. (Շ. թղթ.։)

Գիրն պարտեաց ձեռնագրին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 38։)

Ձայնակցութեամբ եւ ձեռնագրով ամենայն եպիսկոպոսաց. (Գր. տղ. թղթ.։)

Ա՛ռ ի ծառայէն ձեռնագիրս։ Ձեռագիր իմ տուեալ. տուաք քեզ ձեռաց գիր։ Այս ձեռագրովս ընդ քեզ ի դատաստան մտից. (Հ=Յ. յնվր. ՟Ա.։)

Վստահացուսցէ զմեզ ձեռնագրով իւրով. (ՃՃ.։)

Արկին եւ կղերքն ամենայն ձեռնագիր աղաչանաց. (ՃՃ.։ Բուզ. ՟Դ. 8։)

Յառաջ քան զթագաւորին ձեռնագիրն արկանելոյ քարտէզ է (լոկ). (Սեբեր. ՟Գ։)

Ոչ զմեծամեծ կամ զազնիւ գրոյ ինչ, այլ զյոռի ձեռնագրէ յայտ առնէ. (Ոսկ. գաղ.) (որ է պարզապէս գիր, կամ գրչութիւն)։

Ետ նմա ձեռնագիր, եւ պարեգօտ մի ծիրանի. (Վրք. սեղբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ինքնաձեռագիր, գրոյ

Voir tout