adj.

made with hands, manual, artificial;
manufacturing, mechanical;

s.

manufacture, handiwork.

adj.

χειροποίητος manufactus. ձեռքով շինած, շինծու, բանած. Ձեռօք գործեալ. ձեռակերտ.

Ձյ տաճար, տաճարք, սրբութիւնք։ Զկուռս ձեռագործս.եւ այլն։

Ձեռագործ է այս աշխարհ. ((այսինքն արարած) Վրդն. ծն.։)

s.

ՁԵՌԱԳՈՐԾ. գ. χειροποίητον manufactum. Գործ ձեռին. ձեռօք գործեալ ինչ. գործած. արհեստ. բանած կամ հուսած բան, ձեռքի բան գործ.

Ի ձեռագործս քո խորհեցայ։ Սղ. (՟Հ՟Զ. 54։)

Ձեռագործ ճարտարի. (Օր. ՟Ի՟Է. 15։)

Վաճառել զձեռագործն։ Նստել ի ձեռագործի։ Այլ ինչ ձեռագործ ոչ գիտեմ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա. եւ այլն։)

Զձեռագործս ստուգութեամբ կատարեսցէ հանդերձ սուրբ վարուք. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

s.

ՁԵՌԱԳՈՐԾ. գ. Արձան կամ պատկեր դից. կուռք. դրօշեալք.

Ձեռագործն անիծեալ. ինքն, եւ որ արարն զնա։ Մի՛ առնիցէք ձեզ ձեռագործս։ Ոչ պագանեն երկիր ձեռագործաց։ Զփայտեղէն ձեռագործս ձեր. եւ այլն։

ՁԵՌԱԳՈՐԾ. իբր Գործօղ ձեռօք. ձեռագէտ.

Ձեռագործ արուեստին. (Փիլ. այլաբ.։)

Զգործիսն զամենայն, որոյ ինքն է ձեռագործ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 10։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձեռագործ

Ձեռագործական

Ձեռագործեմ, եցի

Ձեռագործի, ծւոյ, ծեաւ

Ձեռագործութիւն, ութեան

Voir tout