adj.

loving horses, fond of horses, of riding.

adj.

Սիրօղ զձի ի հեծանել. իսկ նմանութեամբ՝ Ցանկասէր.

Էր ձիասէր ... թողեալ այնուհետեւ իշով շրջէր. (Խոր. ՟Գ. 32։)

Մի՛ ձիասէր վըրընջակ. (Երզն. այբուբ.։)