s.

stable, stud;
cf. Ձիաստաց.

s.

Կայք ձիոց. տեղի երիվարաց, կամ երամակ ձիոց.

Առնուլ զայգեստանս եւ զձիաստանս նոցա. (Եփր. ՟ա. թագ.։)

s.

ՁԻԱՍՏԱՆ, նի, նաց. գ. cf. ՁԻԱՍՏԱՆԻ

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձիաստան ձիաստանք
accusatif ձիաստան ձիաստանս
génitif ձիաստանի ձիաստանաց
locatif ձիաստանի ձիաստանս
datif ձիաստանի ձիաստանաց
ablatif ձիաստանէ ձիաստանաց
instrumental ձիաստանաւ ձիաստանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձիաստանի, նւոյ

Voir tout