va.

to give, to make a gift or present.

ն.

որ եւ ասի ՁՐԵԼ. գրի եւ ՁԵՐԵԼ. Ձիրս տալ. ձրի տալ. պարգեւել. շնորհել. ձրիւք զարդարել.

Ձիրելով ի վերայ հեթանոսաց նշան եւ լոյս երեսաց. (Թէոդոր. խչ.։)

Կենդանարար դեղովս մաքրիչ խառնեալ ձիրեսցես. (Գանձ.։)

Արեւելային առագաստ ի քրիստոսէ մեզ ձիրեցար. (Անան. եկեղ։)