s.

little valley, dale, dingle, glen.

s.

φάραγξ vallis. Ձոր փոքրիկ. ծործոր. եւ Վտակ հեղեղատի. եւ Խրամ. ձորիկ.

Գայր ձորակին (կամ ձորձորակին) ի վերայ. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 82։)

Անցանել ընդ ձորակն։ Առ ոտամբ լերինն ի ձորակի մի ամրոջ։ Հովտաձեւ ձորակին։ Ո՛չ ի ձորակի, այլ ի լերինն։ Մերձ առ պարիսպ քաղաքին հուպ առ ձորակին. (Ագաթ.։ Խոր.։ Վրդն. ծն.։ ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խնձորակուլ

Voir tout