cf. ԿՆԴՈՒԹԻՒՆ.

Խաժակնութիւն, ճաղատութիւն. (Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճաղատութիւն ճաղատութիւնք
accusatif ճաղատութիւն ճաղատութիւնս
génitif ճաղատութեան ճաղատութեանց
locatif ճաղատութեան ճաղատութիւնս
datif ճաղատութեան ճաղատութեանց
ablatif ճաղատութենէ ճաղատութեանց
instrumental ճաղատութեամբ ճաղատութեամբք