s.

Գրութիւն ճառից. բան ճառեալ ի գիրս. գիրք.

Զսահմանեալ ճառագրութիւնսն վրդովալից գործականութեամբ փութայք կատարել. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճառագրութիւն ճառագրութիւնք
accusatif ճառագրութիւն ճառագրութիւնս
génitif ճառագրութեան ճառագրութեանց
locatif ճառագրութեան ճառագրութիւնս
datif ճառագրութեան ճառագրութեանց
ablatif ճառագրութենէ ճառագրութեանց
instrumental ճառագրութեամբ ճառագրութեամբք