va.

to write or narrate the same thing with another.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Ճառել ի միասին. կցորդիլ ի ճառելն.

Ո՞վ մեզ զայսոսիկ ճառակցէ՝ հաւասարելով պատմութեանս. (Խոր. ՟Գ. 68։)