va.

to feed, to pasture, to give to eat.

ն.

ՃԱՐԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Տալ ճարակիլ. ջամբել. կերակրել. դարմանել.

Զառողջ եւ զանվնաս բանիցն ճարակեցուցանել դալարիս. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ոչ եւս խոտով ճարակեցուցանէ, որ է անասնացեալ մարդոց կերակուր. (Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճարակեցուցանեմ
դու ճարակեցուցանես
նա ճարակեցուցանէ
մեք ճարակեցուցանեմք
դուք ճարակեցուցանէք
նոքա ճարակեցուցանեն
Imparfait
ես ճարակեցուցանեի
դու ճարակեցուցանեիր
նա ճարակեցուցանէր
մեք ճարակեցուցանեաք
դուք ճարակեցուցանեիք
նոքա ճարակեցուցանեին
Aoriste
ես ճարակեցուցի
դու ճարակեցուցեր
նա ճարակեցոյց
մեք ճարակեցուցաք
դուք ճարակեցուցէք
նոքա ճարակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճարակեցուցանիցեմ
դու ճարակեցուցանիցես
նա ճարակեցուցանիցէ
մեք ճարակեցուցանիցեմք
դուք ճարակեցուցանիցէք
նոքա ճարակեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճարակեցուցից
դու ճարակեցուսցես
նա ճարակեցուսցէ
մեք ճարակեցուսցուք
դուք ճարակեցուսցջիք
նոքա ճարակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճարակեցուցաներ
դուք մի՛ ճարակեցուցանէք
Impératif
դու ճարակեցո՛
դուք ճարակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճարակեցուցանիջիր
դուք ճարակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճարակեցուսջի՛ր
դուք ճարակեցուսջի՛ք