adj.

fat, greasy, full of grease, adipose.

adj.

Ունօղ զառատ ճարպ. իւղալից. ձիթալից.

Գինեբեր, եւ հացաւէտ, եւ ճարպաւոր եղեւ։ Պարարտ ճարպաւոր լուսոյն աշխարհի. (Վրդն. երգ. եւ Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճարպաւոր ճարպաւորք
accusatif ճարպաւոր ճարպաւորս
génitif ճարպաւորի ճարպաւորաց
locatif ճարպաւորի ճարպաւորս
datif ճարպաւորի ճարպաւորաց
ablatif ճարպաւորէ ճարպաւորաց
instrumental ճարպաւորաւ ճարպաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճարպաւորական

Voir tout