s.

grease, fat, tallow;
oil;

adj.

fat, plump;
— խոզենի, bacon, seam, hog's grease or fat;
— խոզենի հալեալ, lard;
— ցորենոյ, the finest flour of the finest wheat;
օծանել —ով, to grease;
բառնալ զ—ն, to skim;
to scour, clean or purify from grease;
—ոյ զակամբ դալ, to become blind with rage.

s.

στέαρ adeps, sebum եւ κνίσσα arvina. Իւղ մսեղէն, մանաւանդ պատեալն զթաղանթով քաղրթի եւ զփորոտեօք. գիրուց. ճրագու. եւ Պարարտութիւն. ... (իսկ պրս. չերպ ՝ ամենայն գէր եւ իւղաւոր ուտելի)

Զամենայն ճարպ թաղանթոյ քաղրթին։ Զճարպ թաղանթ քաղրթին, եւ զամենայն ճարպ փորոտւոյն, եւ զերկուս երիկամունսն՝ եւ զճարպն որ ի նոսա։ Ճարպով գառանց։ Ընդ ճարպոյ երիկամանց ցորենոյ։ Ի ճարպոյ զօրաւորաց։ Որպէս ի ճարպոյ պարարտութենէ։ Կերիջիք ճարպ ցյագ։ Ծածկեաց զերեսս իւր ճարպով իւրով.եւ այլն։

Ճարպոյ բնութիւն՝ գիրութիւն մատուցանէ. (Փիլ. ել. ՟Բ. 15։)

Իսկ նորա ճարպոյ զակամբ եկեալ՝ ըստ նմանութեան կուրացելոյ իսրայէլի. (Արծր. ՟Դ. 12։)

Հալոցն ճարպին։ Յազգակից ճարպին. (Նար. ՟Զ. ՟Ղ՟Գ։)

ՃԱՐՊ. իբր Ձէթ.

Տուք մեզ ի ճարպոյդ ձեր, զի աղքատացան լապտերք մեր. (Զքր. կթ.։)

Պատրոյկ թացեալ ի ճարպում. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

adj.

ՃԱՐՊ. ա. Իբր Ճարպաւոր. գէր. պարարտ.

Իսկ աբէլ յանդրանկացն եւ ի ճարպաց. (Փիլ. լին. ՟Ա. 60։)

Այլ (Խոր. ՟Բ. 82.)

Կորովութեամբ ձգէ յետուստ կողմանէն ճարպ. թուի իբր ռմկ. ճարպկօրէն. կմ ղարպով, ճէրպով.

Ձգեալ յետուստ կողմանէ ճահ դիպեցուցանէ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճարպական

Ճարպապարարտ

Ճարպաւոր

Ճարպաւորական

Ճարպիտ

Ճարպողական

Ճարպովին

Ճարպութիւն, ութեան

Voir tout