va.

to force, to molest, to trouble, to vex, to torment;
to endanger, to jeopard.

ՃԳՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. cf. ՃԳՆԵՄ.

Զկէսս ի քաղց եւ ի ծարաւ ճգնեցուցանէին. (Եփր. վկ. արեւ.)

յորմէ եւ Ճ. ՟Ժ

Զկէսն ի քաղցոյ եւ ի ծարաւոյ ճգնեցուցանէին. իբր յոգիս ապաստան առնել։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճգնեցուցանեմ
դու ճգնեցուցանես
նա ճգնեցուցանէ
մեք ճգնեցուցանեմք
դուք ճգնեցուցանէք
նոքա ճգնեցուցանեն
Imparfait
ես ճգնեցուցանեի
դու ճգնեցուցանեիր
նա ճգնեցուցանէր
մեք ճգնեցուցանեաք
դուք ճգնեցուցանեիք
նոքա ճգնեցուցանեին
Aoriste
ես ճգնեցուցի
դու ճգնեցուցեր
նա ճգնեցոյց
մեք ճգնեցուցաք
դուք ճգնեցուցէք
նոքա ճգնեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճգնեցուցանիցեմ
դու ճգնեցուցանիցես
նա ճգնեցուցանիցէ
մեք ճգնեցուցանիցեմք
դուք ճգնեցուցանիցէք
նոքա ճգնեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճգնեցուցից
դու ճգնեցուսցես
նա ճգնեցուսցէ
մեք ճգնեցուսցուք
դուք ճգնեցուսցջիք
նոքա ճգնեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճգնեցուցաներ
դուք մի՛ ճգնեցուցանէք
Impératif
դու ճգնեցո՛
դուք ճգնեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճգնեցուցանիջիր
դուք ճգնեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճգնեցուսջի՛ր
դուք ճգնեցուսջի՛ք