adj.

Նոյն ընդ Ճգնական. եւ ճգնաւորական.

Զխստամբեր վասր նորա ճգնողականս։ Ուղղէ զթիւրեալ սիրտն յիրաց աշխարհիս ճգնողական վարուքն. (Յհ. կթ.։ Լմբ. սղ.։)

Ճգնողական հանդիսին (յկ. (մծբ). Ճ. ՟Ա.։)

Հասեալ յանքոյթ նաւահանգիստ՝ ճգնողական վարուք եւ խիստ. (Շ. տաղ ներս.։)